Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım İlkeleri

 

1. Tanımlar

NNYNET: Üniversitemiz bünyesindeki birim, bina ve kampüs düzeyinde bilişim kaynaklarını bir ağ yapısı ile birbirine bağlayan ve internet erişimini sağlayan ağa verilen genel ad.

 2. Sorumluluklar

Üniversitemizde internet ve intranet ağının kurulum ve işletmesine ait yetki ve sorumluluk Bilgi İşlem Dairesi (BİD)'ne aittir. BİD, akademik, idari, eğitim ve araştırma amaçları doğrultusunda bölüm ve birimlerin bilişim kaynaklarına ulaşabilmerini sağlamak üzere oluşturulan altyapıyı kurmak, işletmek ve güncellemekle sorumludur. BİD, bölüm ve birimlerde tespit edilen ana ağ erişim noktalarını kurar, Bilgi İşlem Merkezi (BİM) ile iletişimi için gerekli kablolama faaliyetlerini yürütür, bu noktalara kullanıcıların bağlanabilmesi için gerekli ağ anahtarlama cihazlarını temin eder ve yerleştirir. Sistemi teknik düzeyde planlama ve uygulama sorumluluk ve yetkisi BİD'ndedir. 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bilişim kaynakları kullanıcıları, Üniversitemiz sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen "kullanıcı kodu/şifre" ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bilişim kaynağı üzerinde bulundurdukları her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım, vb.) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynağın kullanım kurallarına, üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere karşı birebir kendileri sorumludur.

Üniversitemiz yönetimi, kullanıcıları ve özel kullanıcılar ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda doğrudan taraf olma hakkını saklı tutar.

3. Bilişim Kaynaklarının Kullanımı İçin Genel İlkeler

Bilişim kaynaklarının, eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, hizmet ve idari faaliyetler ile ilişkili olan kullanımı esastır. Bu amaçlar dışında kalan tüm kullanımlar ancak ve ancak yukarıda adı geçen amaçlarla yapılan kullanımı kısıtlamadığı ve aşağıdaki kural ve ilkelere aykırı olmadığı sürece mümkündür:

1-Üniversitemiz bilişim kaynakları, bu kaynakları kullananlar tarafından boşa harcanmamalıdır.

2-Üniversitemiz bilişim kaynaklarını kullanıma sunan birimler, bu kaynakların kullanımı ile ilgili sorumluluğu da üstlenmiş sayılırlar. Kaynakların, birim veya bölüme bağlı bir kullanıcı tarafından kurallara uygun olmayan şekilde kullanılması halinde ilgili birim veya bölüm yönetimi ile BİD arasında işbirliği olanağı sağlanmalıdır.

3-Kullanıcılar ağ üzerinden yolladıkları ve/veya aldıkları her türlü veri ile NNYNET'e bağlı bilgisayarlarının içindeki bilgilerinin gizliliğinden, mahremiyetinden ve güvenliğinden kendileri sorumludur. Kullanıcı, bilgisayarındaki verilerin önemine bağlı olarak oluşabilecek herhangi bir virüs - korsan saldırısına ya da teknik kazalara karşı gerekli gördükçe yedekleme yapmalıdır.

4-Bölüm veya birimler, kendilerine verilen bilişim kaynaklarını adil olarak ve üniversitenin diğer kullanıcılarının erişim haklarını engellemeyecek şekilde kullanmakla sorumludurlar. Yönetim, bu konuda BİD ile işbirliği yapılmalı ve BİD'nden aldıkları kullanım bilgilerini değerlendirerek, bu kurala aykırı bir hareket görüyorsa çalışanlarını ya da öğrencilerini uyarmalıdır.

5-Bölüm veya birimler, kullanıcıların yarattığı giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu konuda BİD'nden gelecek bilgileri ve uyarıları hızla değerlendirip, aykırı ve istenmeyen trafiği yaratan kullanıcıya gerekli yaptırımı en kısa zamanda yerine getirmelidirler.

6-Kullanıcılar, çoğu zaman, bilgisayarlarında bulunan verilerin değerini önemsemedikleri için gerekli önlemleri almamakta, virüs vb. zararlıların bilgisayarlarında bulunmasından rahatsız olmamakta veya bunların varlığını tespit etmek için bir gayret göstermeyebilmektedirler. Ancak bu durumun, üniversitenin bilişim kaynaklarınının kullanımını da olumsuz derecede etkilediği çoğu zaman unutulmakta ya da bilinmemektedir. Bölüm veya birim yönetimleri kullanıcıları bu konuda da bilinçlendirmekle yükümlüdürler.

7-BİD, güvenliği veya sistemin çalışmasını tehdit edebilecek bir problem tespit ettiğinde, kişi ya da alt birimin kimliğinin tespiti için ilgili bölüm ya da birim yönetimi ile hızlı ve sağlıklı bir işbirliği yapabilmeli; bu nedenle bölüm veya birim yönetimleri, kullanıcıların bağlantıları, IP / MAC adresleri, ağ erişim cihazı üzerinde hangi soketin hangi bilgisayara ulaştığı gibi konularda dökümantasyon yapmalı ve bu bilgilerin güncelliğini korumalıdır. Yönetimler tarafından mümkünse mutlaka yerel ağ yapısından sorumlu bir kişi görevlendirilmeli ve bu kişiye gerektiği zaman hızla ulaşabilmesi için BİD'ne gerekli erişim bilgileri verilmelidir.

8-Birimler veya bölümler, BİD'nin binalarında kurup muhafaza sorumluluğunu verdiği kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde, gerek yazılım gerekse donanım düzeyinde keyfi değişiklikler yapmamalı, bir gereksinim olduğu takdirde, o birimin daha önceden belirlenip BİD'ne bildirilmiş teknik sorumlusu tarafından BİD ile irtibata geçilmeli, gerekli değişiklik karşılıklı bilgilendirme ve onay sonucunda yapılmalıdır.

9-NNYNET ağına bağlanan yerel bilişim kaynakları üzerinden paylaştırılan bilgi ve dosyalar (bölüm sunucuları, bilgi paylaştırmak için kullanılan kişisel bilgisayarlar, vs.) kesinlikle genel bilgi paylaşımı kurallarına aykırı olmamalı, telif hakkı, yasallık, gizlilik, lisans koşulları vd. düzenlemelere aykırı düşmemelidir.

10-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bilişim kaynakları üniversite yönetiminin bilgisi ve izni haricinde hiçbir surette ticari amaçla kullanılmamalı, ticari amaçla çalışan kuruluşlar arasında haksız rekabete sebep olmamalı, ticari gelir teminine olanak sağlamak için kullanılmamalıdır. Bu kaynaklar hiçbir surette devredilemez, kiralanılamaz ve satılamaz.

11-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin iç kullanımına ait hiçbir haber, duyuru, bilgi ve belge, izin alınmadan NNYNET aracılığı ile üçücü şahıslara iletilmemeli veya iletilecek ortam oluşturulmamalıdır.

12-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilişim kaynaklarının kullanılması için kullanıcılara verilmiş olan hiçbir şifre üçüncü şahıslara verilmemeli, üçüncü şahısların üniversite bilişim kaynaklarına NNYNET aracılığı ile erişimine olanak sağlanmamalıdır.

13-NNYNET ve bağlı bilişim kaynakları hiçbir surette genel ahlaka aykırı materyali barındırmak ve iletmek; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, bunlara bağlı yönetmeliklere, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından belirlenmiş kural ve ilkelere aykırı faaliyetlerde bulunmak; siyasi propaganda yapmak amacıyla kesinlikle kullanılmamalıdır.

14-İstenmeyen bilgilerin paylaşımından önce "yasal sorumluluk sınırı (disclaimer)" koymak yukarıdaki kurallar çiğnendiği zaman bir mazeret olarak görülemez ve gösterilemez.

15-Üniversitemiz internet hizmetini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ'dan (ULAKNET) ve Türk Telekom TTNET A.Ş. üzerinden sağlamakta olup ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI (UKP) ile belirlenen hükümlere ve TTNET kullanım hükümlerine tabiidir.

4. Uygulama ve Yaptırımlar

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının Genel İlkelere aykırı biçimde kullanılması durumunda Üniversitemiz makamları gerçekleştirilen eylemin yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna, tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;

- Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır
- Kullanıcıya tahsis edilmiş Üniversitemiz Bilişim Kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir
- Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir
- Türkiye Cumhuriyeti yasaları doğrultusunda adli mekanizmaları harekete geçirilebilir.

Kullanım ve Kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları" belgesi dahilinde tanımlı olmayan durumlar Üniversitemiz makamlarınca değerlendirilir.

Kablosuz İnternet Kullanım Kuralları

 

Kablosuz ağa kullanıcılar bilgi işlem dairesinden alınan kullanıcı bilgileri ile otomatik IP adresi alarak bağlanmaktadırlar. Kablosuz ağ üzerindeki kullanımlar diğer kullanıcıların akademik, idari, eğitim, araştırma gereksinimlerine engel olmamalıdır.

Kablosuz ağ hizmetinin kullanımında uyulması gereken kurallar ve yasaklar aşağıda belirtilmiştir:

1-Kablosuz ağ kullanımı "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Kuralları" çerçevesinde kullanılmalıdır.

2-Dosya paylaşım araçlarının kullanılması (trafik akışı olsa bile) yasaktır.

3-Kablosuz ağın şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.

4-Kablosuz ağ üzerinden toplu mail gönderimi ve üçüncü şahısların göndermesi yasaktır.

5-Kablosuz ağ üzerinden servis veren (web hosting, e-posta, ftp servisi vb.) sunucu nitelikli yazılımların ve bilgisayarların çalıştırılması yasaktır.

6-Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır.

7-Ağ güvenliğini tehdit edici ya da ağ trafiğini gözlemleyici (Dos saldırısı, port network taraması vb.) faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

8-Kullanılan bağlantı türüne göre bağlantı cihazının MAC adresini değiştirmek yasaktır.

9-Yurt odasında, ağ sistemine bağlı bilgisayarı bulunan her öğrenci, üniversite tarafından kendisine tahsis edilen (ağ bağlantısı, kullanıcı hesapları, kampüs iç/dış erişimi vb.) kaynakların kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

10-Kurallara uyulmadığının tespiti durumunda ilgili kişiye ağ bağlantısının kapatılması, kullanıcı hesaplarının dondurulması, üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmalarının başlatılması veya adli yargı mekanizmalarının başlatılması gibi işlemlerden biri ya da birkaçı uygulanabilir.

11-Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilere ilgili idari birim aracılığı ile bildirim yapılır.

PC Laboratuvarlarının Kullanım Kuralları

 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Fakültelerimizdeki bilgisayar laboratuvarlarını işletmektedir. Laboratuvarlar, özellikle bu kampüsteki öğrencilerin bilişim gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Laboratuvardaki tüm bilgisayarlar Internet bağlantılı olup içlerinde gerekli olabileceği düşünülen yazılımlar, yardımcı araçlar bulundurmakta ve görsel araçlara sahiptir.

Laboratuvarlarımızın kullanımında uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir:

1-Bilgisayar laboratuvarlarında bulunan bilgisayarları sadece Üniversitemiz öğrencileri kullanabilirler. Üniversite dışından kişilerin bilgisayar laboratuvarlarına girmeleri kesinlikle yasaktır.

2-Bilgisayar laboratuvarlarına yiyecek veya içecekle girmek kesinlikle yasaktır.

3-Salonlarda sigara vb. tütün maddelerinin kullanılmasına izin verilmemektedir (Salonlarda tütün mamüllerinin kullanımı 4207 sayılı kanun uyarınca yasaklanmıştır).

4-Kullanıcılar, her ne amaçlı olursa olsun, üniversite içi veya dışına yönelik herhangi bir bilgisayara hack/crack ve benzeri ataklarda bulunamaz, başkalarının şifresini veya verilerini ele geçirmeye teşebbüs dahi edemez.

5-Bilgisayar laboratuvarlarında kullanıcıları rahatsız edici hiçbir davranışta bulunulamaz, gürültü yapılamaz, yüksek sesle konuşulamaz, bilgisayar kullanımı dışında sohbet vs. amaçlarla bulunulamaz, cep telefonu ile konuşulamaz.

6-Kullanıcıların, mevcut sistemi kendi istekleri doğrultusunda, izin verilen sınırlar dışında kişiselleştirmeleri ve program yüklemeleri yasaktır.

7-Sunulan donanım, yazılım ve Internet bağlantıları, sadece öğrencilerin eğitim, öğretim ve iletişim gereksinimleri içindir. Bunlar dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

8-Mevcut CD yazıcılar, sadece kişisel dosyaların yedeklenmesi için kullanılacaktır. Bu amaç dışında her türlü izinsiz kopyalama yapmak yasaktır.

9-Kullanıcıların işleri bitince bilgisayarları kapatıp çıkmaları gerekmektedir. Kapatmadan bilgisayar terk edilemez.

10-Bilgisayarlar, hiç bir şekilde genel ahlak ve toplum kurallarına, yasalara ve kişisel haklara aykırı amaçlar için kullanılamaz.

11-Laboratuvar ağ alt yapısı kullanılarak, dizüstü bilgisayar vb. ağ erişimli cihazlar ile yetkisiz internet erişimine izin verilmemektedir.

12-Laboratuvar içerisindeki görsel araçları sadece ders esnasında dersi veren öğretim üyeleri kullanabilir.

13-Kullanıcıların laboratuvarları bilinçle kullanmaları gerekmektedir.

14-Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birine aykırı hareket eden kullanıcıların kullanım hakları süresiz olarak alınacak ve durumları bağlı olduğu fakülte/bölüm/birim yönetimine yazılı olarak iletilecektir.

 Top