Barrier Unit of the University

Birimimiz, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde 2010-2011 öğretim döneminde kurulmuş, çalışma usul ve esasları sözü edilen Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiştir. Birimin amacı, yükseköğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli fiziki ve akademik tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmaktır. 

Bu çerçevede, Üniversitemiz bünyesindeki özel gereksinimli öğrencilerin belirlenmesi, bu öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik yaşamlarını engellemeyecek biçimde eğitim ve kampüs ortamının düzenlenmesi, gereksinimlilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarla ilgili süre, mekan, materyal ve refakatçi konularında gerekli tedbirleri alınması, yemek ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında birimimiz çalışmalarda bulunmaktadır.

Üniversite öğrencilerine, öğretim görevlilerine ve çalışanlarına yönelik engel ve engelliyi, engelin getirdiği kısıtları ve bu konuda yapılması gereken düzenlemeleri anlatmak, doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak, seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bu konularda program ve projeler geliştirmek birimin hedefleridir.
 Top