Haberler

Significant Senate Announcement
Date: 12.9.2017

Üniversitemiz Senatosunun 08.09.2017 Tarih ve 2017/09 sayılı toplantısında Şartlı Başarılı (FX) notları ile, mezuniyet için ek sınav hakkında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1.Üniversitemiz Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25’inci maddesi gereği şartlı başarılı notların değerlendirilmesinde uygulanacak usul görüşüldü, uygulamanın aşağıda belirtilen şekilde yapılmasına karar verildi.

a) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle Üniversitemiz bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin bu öğretim yılındaki şartlı başarılı (FX) notunun/notlarının 2016-2017 eğitim-öğretim yılına ait yıllık GANO’ suna bakılarak GANO’ su en az 55 ve üzerinde olanların bu dersten/derslerden başarılı sayılmasına, GANO’ su 55’in altında olanların şartlı başarılı (FX) notunun/notlarının ise not sisteminde şartlı başarılı (FX) olarak tutulmasına,

b) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversitemiz bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin şartlı başarılı (FX) notunun/notlarının değerlendirilmesinde, 8. Yarıyıldan itibaren (8.yarıyıldan önce 240 AKTS kredilik dersi almış olanlar dahil) 240 AKTS kredilik ders almış olması ve başarısız dersi bulunmaması kaydıyla GANO’ su en az 55 ve üzeri olan öğrencilerin bu dersten/derslerden başarılı sayılmasına,

2. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. Maddesine göre mezuniyet için ek sınav hakkı kullanacak öğrencilerin ek sınavdaki başarı durumlarının ara sınav notları dikkate alınmaksızın sadece ek sınavda aldığı nota göre belirlenmesine ve sınavlarda 55 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu derslerden başarılı sayılmasına karar verildi.

Rektörlük

Haber Arsiv


Top