Haberler

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Çiftanadal Programları
Tarih: 25.8.2017

Başvurular, “2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal Programı Başvuru Formu” doldurularak, istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

Başvuru Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

05.09.2017

08.09.2017

13.09.2017

13.09.2017

15.09.2017


 

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal Programı Kontenjanları

Fakülte Adı

Bölüm Adı

Puan

Türü

Çift Anadal Yapılacak Sınıf

Kontenjan

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

MF-4

2.sınıf

4

3.sınıf

4

Elektrik-Elektronik Müh.

2.sınıf

4

3.sınıf

4

Endüstri Mühendisliği

2.sınıf

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

TM-1

2.sınıf

11

3.sınıf

10

İktisat

2.sınıf

8

3.sınıf

8

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

TM-3

2.sınıf

11

TM-2

3.sınıf

10

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

MF-4

2.sınıf

9

3.sınıf

9

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

TM-1

2.sınıf

12

3.sınıf

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

MF-3

2.sınıf

3

3.sınıf

3

Hemşirelik

2.sınıf

2

3.sınıf

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2.sınıf

2

3.sınıf

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

TM-3

2.sınıf

13

3.sınıf

12


Çift Anadal Programına İlişkin Esaslar

(1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
(5) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
(6) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, lisans anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
(7) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin 2. sınıflarına başvuracak öğrencilerin 2016 LYS’de başarı sırasının MF-4 puan türünde en düşük 240 bin, Mimarlık Bölümünün 2. sınıfına başvuracak öğrencilerin 2016 LYS’de başarı sırasının MF-4 puan türünde en düşük 200 bin olması gerekmektedir. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:
a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
b) Sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
(8) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(9) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(10) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(11) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
(12) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
(13) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(14) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. Öğrencinin yerleştirildiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesinin fotokopisi.
2. Öğrencinin yerleştirildiği yıla ait LYS sonuç belgesinin fotokopisi.
3. Onaylı Transkript.
4. Öğrencinin bulunduğu sınıftaki başarı sıralamasını gösteren belge.
5. Onaylı ders içerikleri (İlgili Bölüm Başkanlığından alınacaktır).

Not: Başvuru formuna eklenecek belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal Programı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

 

Haber Arsiv


Yukarı